Försäljnings- och leveransvillkor

Jack Midhages försäljningsvillkor

Priser
Bruttoprislistan revideras löpande och Jack Midhage AB har rätt att ändra däri angivna priser utan föregående avisering. Våra avtalskunder undantages löpande prisjusteringar. Övriga rabatter lämnas på offert. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

Priser e-handel
Om Köparen fått en orderbekräftelse på en vara kan Köparen hävda sin rätt att få köpa varan till angivet pris. Jack Midhage AB är dock inte bunden till en beställning om Köparen insett eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt och handlat i ”ond tro”.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum eller enligt avtal. Från förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning äger Jack Midhage AB rätt till ersättning för betalningspåminnelse enligt lag. Levererade produkter förblir leverantörens egendom till dess produkterna till fullo blivit betalda. 

Leveransvillkor
Lagervaror, fritt vårt lager. Utöver frakt äger Jack Midhage AB rätt att debitera kostnader för pall, skrymmande gods och farligt gods (ADR-gods).

Returhantering
Retur av vara skall godkännas av Jack Midhage AB. Returer till ett värde under 200 kronor hanteras ej av Jack Midhage AB. Det åligger Köparen att uppvisa fakturakopia på varan för Jack Midhage AB.
Godkänd retur av lagervara som är förorsakad av Köparen krediteras till 80 procent, under förutsättning att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning.

Godkänd retur skall returneras till Jack Midhage AB inom 30 dagar från Jack Midhage ABs godkännande, dock senast 2 månader efter det att varan levererats till Köparen. Det åligger Köparen att bifoga fakturakopia när varan returneras till Jack Midhage AB. Köparen är ansvarig att betala returfrakten till Jack Midhage AB:s huvudlager.
Är en retur orsakad av felaktig hantering av Jack Midhage AB, krediteras varan till 100 procent och Jack Midhage AB betalar returfrakt. Förutsättningen är att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning.

Undantag
Retur av vara som ej är lagervara på Jack Midhage AB:s huvudlager i Båstad vid tidpunkten för retur godkännes ej.

Reklamationsrätt och ansvarsbegränsningar
Jack Midhage AB lämnar reklamationsrätt under tjugofyra (24) månader beräknat från leveransdagen på verktyg och maskiner för material- och fabrikationsfel. 

Under denna tid förbinder sig Jack Midhage AB att i första hand, inom skälig tid, kostnadsfritt reparera varan eller om detta ej är möjligt, leverera ny vara som ersättning för vara som är felaktig till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 

Jack Midhage AB har i intet fall, vare sig vid fel eller dröjsmål, något ansvar för indirekta skador som kan drabba köparen. Leverantören ansvarar inte heller för skador som levererade produkter orsakar på fast eller lös egendom, som inträffar när produkterna är i köparens besittning, eller för skada som levererade produkter orsakar på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som sådana produkter orsakar på grund av produkter som leverantören levererat. Om Jack Midhage AB skulle åläggas ett ansvar gentemot tredje man för sådana skador eller förluster som avses i föregående stycke, skall köparen hålla Jack Midhage AB skadeslös i den mån Jack Midhage AB ej ansvarar gentemot köparen enligt denna punkt. För att åberopa reklamationsrätten måste köparen senast en (1) månad efter felet borde ha upptäckts eller upptäckts reklamera felet till leverantören.

Restorder
Jack Midhage AB äger rätt att annullera restorder utan avisering. I övrigt hänvisas till NLS 10.

Returadress
Jack Midhage AB
Hallandsvägen 27
269 36 Båstad

Besöksadress
Jack Midhage AB
Hallandsvägen 27
269 36 Båstad
Tel: 0431-710 00
Mejla oss: info@midhage.se

Företagets säte
Jack Midhage AB
Hallandsvägen 27
269 36 Båstad

Övriga uppgifter
Org.nr: 556193-7730

Personuppgiftspolicy
Din personliga integritet är väldigt viktig för oss på Jack Midhage AB.  Vi hanterar dina uppgifter på ett skyddat sätt  i enlighet med den gällande Personuppgiftslagen (PUL). All personlig information som du lämnar till oss används endast för att kunna ge dig så bra service som möjligt.